ashi-sabaki (spostamento dei piedi)

Ashi-sabaki di Tada Hiroshi Shihan

#nomein giapponesenote
1Okuriashi送足
2aTsugiashi継足
2bPasso + tsugiashi半歩出して 継足
3aTsugiashi + okuriashi継足大
3bPasso + tsugiashi + okuriashi半歩出して 継足大
4Okuriashi su due linee送足で他線へ移動2a su due linee
5Tsugiashi + okuriashi su due linee継足で他線へ移動2b su due linee
6Okuriashi + tsugiashi su due linee送足で他線へ移動して継足3a su due linee
7Okuriashi + grande tsugiashi su due linee送足で他線へ移動して継足大3b su due linee
8Hanmi no kiri kae (cambio hanmi)半身の切換 
9Ayumiashi歩み足
10Tenkan転換
11Kaiten回転
12Spostamenti “dell’orologio”時計文字盤による体の移動
13Shikko膝行
14Hanmihantachi半身半立